Integritetspolicy

Innehåll och överblick

Conferera Consult CON AB/Konferens Spårvagnshallarna (företaget förkortas i nedanstående text till KSH) värnar om din personliga integritet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på dataskydd@sparvagnshallarna.com

Det är viktigt att du läser och förstår vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Genom att använda KSHs tjänster, accepterar du vår integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.

Du godkänner också att KSH använder elektroniska kommunikationskanaler för att skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan.
Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Introduktion
Syftet med denna policy är att säkerställa att KSH hanterar personuppgifter i enlighet med EU's dataskyddsförordning
(General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras.

Personuppgifter
All slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Vilken information samlar vi in?
Vi samlar in information om dig som du direkt eller indirekt lämnat när du kontaktar oss personligen eller använder våra webbtjänster/formulär
där du lämnar personuppgifter.

Det kan vara:

  • Person- och kontaktinformation - namn, företagsuppgifter, e-postadress, mobiltelefonnummer, IP-nr etc.

Information vi kan komma att samla in om dig när du använder våra tjänster:

  • Person- och kontaktinformation - namn, adress, e-postadress, mobiltelefonnummer, etc.
  • Information om hur du interagerar med Konferens Spårvagnshallarna - hur du använder våra tjänster, inklusive svarstid för sidor, nedladdningsfel,
    hur du nådde och lämnade tjänsten. Dessa uppgifter sparas endast en begränsad tid.
  • Enhetsinformation - t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, operativsystem, plattform och skärmupplösning.
  • Geografisk information - din geografiska placering.

Informationen du ger oss, såväl som information om tjänsterna är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med oss, medan
den övriga informationen vi samlar in generellt sett är nödvändig för andra syften, såsom beskrivet nedan. 
Dessa uppgifter sparas endast en begränsad tid.

Syfte med behandlingen

Laglig grund för behandlingen
("varför är behandlingen nödvändig")

Automatiserat beslutsfattande (J/N)

För att bekräfta din identitet och verifiera dina person-
och kontaktuppgifter

Utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig

J

Säkerställa kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra eventuella
skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla dig med information
och tjänster som du begär från oss.

Utföra våra kontraktuella
åtaganden gentemot dig

J

För att avgöra vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, t.ex. genom
interna eller externa kreditbedömningar.

Utföra våra åtaganden enligt
avtal gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

N

För kundanalys, administrera Spårvagnshallarnas tjänster och för
Spårvagnshallarnas interna verksamhet, inklusive felsökning, dataanalys,
testning, forskning och för statistiska ändamål.

Utföra våra åtaganden enligt
avtal gentemot dig och andra berättigade intressen

J

För att säkerställa att innehåll presenteras effektivt för dig och din enhet.

Utföra våra åtaganden enligt
avtal gentemot dig

J

För att förhindra missbruk av Spårvagnshallarnas tjänster som en del i våra ansträngningar att hålla tjänsterna trygga och säkra

Utföra våra åtaganden enligt
avtal gentemot dig och följa tillämplig lagstiftning

J

För att utföra riskanalys, förhindra bedrägerier och riskhantering.

Följa tillämplig lagstiftning
och andra berättigade intressen

N

För att förbättra våra tjänster och för generell affärsutveckling, utveckla
nya funktioner och nya affärsmöjligheter.

Andra berättigade intressen

N


Vad gör vi med den insamlade informationen?
All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra KSHs tjänster. 

Syfte med behandlingen är att vi ska kunna:

Kommunicera med dig
KSH kan komma att använda dina data för att kunna kommunicera med dig och skicka information gällande våra erbjudanden och
tjänster samt informera om Spårvagnshallarna bl.a. via nyhetsbrev. Vi kommer också utföra kundnöjdhetsundersökningar gällande våra tjänster
(t.ex. efter att du har kontaktat vår kundtjänst) via elektroniska kommunikationskanaler och via telefon. Om du inte vill motta sådan kommunikation, är du välkommen att maila till: dataskydd@sparvagnshallarna.com eller avregistrera dig från nyhetsbrev direkt.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?
Vi sparar persondata endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra åtaganden enlig avtal gentemot dig och så länge det krävs enligt
lagstadgade lagringstider.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Conferera Consult CON AB, även kallad Spårvagnshallarna (KSH), är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och vi ansvarar för att dina personuppgifter i enlighet med att GDPR, dataskyddsförordningen skyddas.

Vilka är dina rättigheter?
Du har rätt att när som helst begära en kopia av de uppgifter vi har om dig. En kopia är gratis. Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade eller raderade. Vi kan inte radera dina uppgifter då det föreligger ett lagstadagat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda dina persondata för marknadsföringsändamål. Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Konferens Spårvagnshallarna, Box 6380, 113 81 Stockholm eller mejla till dataskydd@sparvagnshallarna.com Du kan även avregistrera dig från vidare information från KSH i våra nyhetsbrev.

Vem kan få tillgång till dina uppgifter?
Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter. KSH kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra åtaganden enligt avtal gentemot dig och för andra syften som framgår i den här Integritetspolicyn.

KSH kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag. Ett exempel på laglig skyldighet att lämna information är för åtgärder mot penningtvätt och terroristfinansiering.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att behandla och skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med utvecklingen på det tekniska området.

För att säkerställa att vi skyddar hanteringen av dina personuppgifter i våra IT-system kommer vi att tecknat Personuppgiftsbiträdesavtal innan den 25 maj - Avtal som regleras mellan parter där personuppgifter hanteras i t.ex. boknings- webb- och e-postsystem m.fl. Avtalet syftar till att uppfylla stadgandet i 30 § personuppgiftslagen, som föreskriver att det ska finnas ett skriftligt avtal om Personuppgiftsbiträdets behandling av personuppgifter för Conferera Consult CON AB.

Samtycke
Genom att använda vår webbplats godkänner du vår Integritetspolicy och samtycker till vår behandling av dina personuppgifter.